Διαμαρτυρία των κατοίκων Καστανοφύτου για το αιολικό πάρκο στα Όντρια
Τη σφοδρή αντίδραση των κατοίκων του Κα­στανοφύτου προκάλεσε παλαιότερη απόφαση του Δήμου Ορεστίδας να χορηγήσει σε ιδιώ­τες άδεια κατασκευής αιολικού πάρκου στην κορυφογραμμή των Οντρίων, όπου υπάρχουν ιδιοκτησίες με Καστανιώνες.

 Σε παλαιότερη συνέντευξή της προς την εφη­μερίδα μας η πρόεδρος του Συλλόγου κ. Ει­ρήνη Δημητριάδου είχε επισημάνει: “Δεν θέλουμε να υπερβάλλουμε σε θέματα περι­βαλλοντικά, γιατί δεν είμαστε και οι πλέον ειδικοί. Αλλά όπως μαθαίνουμε από έγκυ­ρες και αξιόπιστες πηγές, η αιολική ενέρ­γεια, δεν είναι και τόσο “πράσινη” όσο την παρουσιάζουν. Ούτε τα Όντρια είναι το κα­τάλληλο σημείο, για την εγκατάσταση μο­νάδων παραγωγής της”!
Με επιστολή τους προς τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, επανέρχονται στο ίδιο θέμα επισημαίνοντας του κινδύνους που ελλοχεύουν για την περιοχή από μία τέτοια από­φαση:


Κύριε Δήμαρχε, κύριοι Σύμβουλοι

Σας δηλώνουμε για μια ακόμη φορά την απόλυτη και κατηγορηματική μας αντίθεση στην κρυφά ενορχηστρωμένη από κάποιους προσπάθεια για την εγκατάσταση και την λει­τουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή μας και ειδικά στην περιοχή Ορόσημο Οντρίων, από την ιδιωτική εταιρία ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΟΣΗΜΟ Ε.Ε.

Σε συμπλήρωμα της από 29-09-2011 ένστα­σης- αντιρρήσεων και του από 12-12-2011 υπομνήματος πρόσθετων λόγων που κατατέ­θηκαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπεί­ρου – Δυτικής Μακεδονίας, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Περιβαλλοντι­κού και Χωροταξικού Σχεδιασμού, επιθυμούμε να θέσουμε υπ’ όψιν σας τα εξής:

Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να αναθεω­ρήσετε την απόφασή σας και να μην επιτρέ­ψετε την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου στην περιοχή μας.

Μιας περιοχής που έχει πολλαπλές διαφορε­τικές δυνατότητες ανάπτυξης με την προώ­θηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ενδεικτικά αναφέρουμε την πεζοπορία – αναρ­ρίχηση στα Όντρια, την κατασκευή διαδρομών ορεινής ποδηλασίας στα πυκνά δάση της πε­ριοχής μας, την ανάπτυξη του σπηλαιολογικού τουρισμού στα πάμπολλα σπήλαια που υπάρ­χουν διάσπαρτα στην περιοχή και την κατα­γραφή και έκθεση των απολιθωμάτων που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό σε πολλά σημεία.

Σε παράλληλο βαθμό με τις παραπάνω δρα­στηριότητες μπορεί να δημιουργηθεί ένα δί­κτυο μικρών ορεινών παραδοσιακών ξενώνων, όπως έχει γίνει με επιτυχία σε πολλά μέρη της χώρας μας, και μέσω αυτών να προωθηθεί και η παραδοσιακή τοπική πα­ραγωγή της περιοχής μας με κέντρο την πα­ραγωγή του κάστανου που αποτελεί ένα από τα πλέον φυσικά και βιολογικά προϊόντα που υπάρχουν πανελληνίως. Όλες αυτές οι δρά­σεις θα μπορέσουν πραγματικά να δώσουν νέα πνοή στην τοπική οικονομία της περιοχής και να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργα­σίας στην περιοχή μας σε μια περίοδο που όλο και περισσότεροι νέοι αναζητούν την απα­σχόλησή τους σε τέτοιες μορφές εργασίας.

Αντί αυτού εσείς επιλέξατε να προωθήσετε ένα έργο “βαριάς βιομηχανίας” όπως είναι η εγκατάσταση ανεμογεννητριών, ογκωδών και ακαλαίσθητων κατασκευών από μπετόν και σίδερο, σε μια περιοχή με οριακό αιολικό δυ­ναμικό που δεν πρόκειται να αποδώσει κα­νένα όφελος στην περιοχή ενώ αντίθετα θα αποφέρει κέρδη μόνο για την κατασκευάστρια εταιρία.

Δε θα δημιουργηθούν θέσεις εργα­σίας για τους κατοίκους της περιοχής μια και η κατασκευή και λειτουργία των ανεμογεννη­τριών θα γίνει από εξειδικευμένα συνεργεία που θα φέρει η κατασκευάστρια εταιρία από αλλού, ενώ και το περίφημο τέλος ανταποδοτικότητας, που έχει κριθεί αντισυνταγματικό με την υπ’ αριθμό 611/2004 απόφαση του Συμ­βουλίου της Επικρατείας, θα διανεμηθεί μα ασαφή κριτήρια ως προς το ύψος του εφόσον το έργο μοιράζεται διοικητικά σε 2 νομούς (Καστοριάς και Κοζάνης) και στα όριά του υπάρχουν οι οικισμοί Δραγασιάς, Καστανοφύ­του, Κάτω Περιβόλι σε απόσταση κάτω των 2 χιλιομέτρων και άλλοι 15 οικισμοί σε από­σταση από 2 έως 5 χιλιόμετρα.

Μας προκαλεί ιδιαίτερη λύπη ότι προτιμάτε να καταστρέψετε την περιοχή αυτή για οικονο­μικό όφελος ορισμένων ατόμων αντί να ενισχύσετε τις παραδοσιακές και ήπιες μορφές οικονομίας που είναι επωφελέστερες για το περιβάλλον αλλά και την πλειοψηφία των κα­τοίκων της περιοχής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους διαμαρτυ­ρόμαστε και σας καλούμε ακόμη και τώρα να αναθεωρήσετε την απόφασή σας με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και του μέλλοντος της περιοχής μας.


Με τιμή οι υπογράφοντες


Παπακωνσταντίνου Ζ. Δημήτριος Παπαβασιλείου Η. Ευάγγελος Δημητριάδου Δ. Μαίρη Τσιάμη Σ. Θιανώ Σιδηροπούλου συζ. Ελ. Σιουλτάνα Ζήκου Η. Λαμπρινή Δημητριάδη Α. Μιχαήλ Παπαβασιλείου Ε. Γεώργιος Μαργαρίτης Κωνσταντίνος Κέφας Κ. Νικηφόρος Μεσάϊκος Κ. Αχιλλέας Ράμτσιος Δημήτριος Μεσάϊκος Α. Κωνσταντίνος Κέφας Α. Βασίλειος Σταυρόπουλος Γ Ιωάννης Τζίας Η. Ιωάννης Κούζερης Α. Θεόδωρος


Πηγή άρθρου
http://fouit.gr/2012/11

Δεν υπάρχουν σχόλια: